Инженеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР на Сграда с административен адрес гр. Силистра, ул. “Седми септември“№19

Инвеститор: Община Силистра