ПСОВ – Провадия

Възложител: Община Провадия

„ГБС-Варна“АД участва в реконструкцията и модернизацията на ПСОВ-Провадия, чрез изграждането на ново механично и биологично пречистване на отпадъчните води, което ще доведе до решаването на екологични проблеми, свързани с опазване чистотата на Черно море.

Общата цел е подобряване и развитие на инфраструктурата за отпадъчни и питейни води в Провадия.