ПСОВ – Габрово

Обектът се изпълнява в рамките на интегрираната инвестиционна програма на проекта за воден цикъл на град Габрово, финансиран от Кохезионния фонд на Европейския съюз и от държавния бюджет на Република България чрез Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.”