Възложител: Община Провадия. „ГБС-Варна“АД участва в реконструкцията и модернизацията на ПСОВ-Провадия, чрез изграждането на ново механично и биологично пречистване на отпадъчните води, което ще доведе до решаването на екологични проблеми, свързани с опазване чистотата на Черно море. Общата цел е подобряване и развитие на инфраструктурата за отпадъчни и питейни води в Провадия.

Continue Reading →